Khả thể của một kiến trúc tuyệt đối

Khả thể của một kiến trúc tuyệt đối. Pier Vittorio Aureli
Chương II-ĐỊA CHÍNH TRỊ CỦA BIỆT THỰ LÝ TƯỞNG
Andrea Palladio và thành phố phi-lý tưởng.
Đậu Sỹ Nghĩa dịch
Nguyễn Anh Cường hiệu đính