Author: admin

Thành phố như hình thái chính trị

Thành phố như hình thái chính trị Pier Vittorio AureliBài dịch trong chuỗi tiểu luận bàn về sự hình thành của thành phố hiện đại, quan hệ của nó với chủ nghĩa tư bản.Đậu Sỹ Nghĩa dich, biên tập Nguyễn Anh Cường “Thành phố là chỉ dấu minh nhiên nhất của những tương quan quyền […]